Privacy Statement

In deze Privacy Statement (hierna de Privacy Statement) informeert Protempo BV u over welke persoonsgegevens en persoonlijke informatie Protempo BV verzamelt en hoe deze gegevens en informatie worden verkregen. Daarnaast wordt beschreven voor welke doeleinden Protempo BV persoonsgegevens en persoonlijke informatie verwerkt en gebruikt. Protempo BV respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van deze website. Protempo BV spant zich naar alle redelijkheid in ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens en persoonlijke gegevens die zij verzamelt en die aan haar worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de Privacy Statement zijn beschreven.

Doeleinden

Protempo BV gebruikt persoonsgegevens en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:
- voor het nemen van precontractuele maatregelen, zoals het op maat opstellen van offertes;
- het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
- om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
- om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van Protempo;
- voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Protempo;
- het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
- het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
- voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
- het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;

Gegevensverzameling

U verstrekt uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie via de daartoe op onze Site aangewezen digitale formulieren, via onze telefonische receptie (die u kunt bereiken op het nummer 024-711711) dan wel door anderszins contact op te nemen.

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:
[weghalen wat niet van toepassing is]
- de door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG);
- het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);
- de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Protempo of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).


Het gerechtvaardigd belang van Protempo is gelegen in al datgene wat noodzakelijk is voor het normale beheer en de continuïteit van haar bedrijfsvoering. Uiteraard worden daarbij de belangen van u in ogenschouw genomen. U kunt zich verzetten op grond van het recht van bezwaar, meer informatie daarover staat verderop in dit document.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Protempo niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Protempo BV zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Van belang is daarbij te vermelden dat wij gebruik van advertentiediensten geleverd door derden die voor opmaak en verzending zorgdragen van onze nieuwsbrieven. Voor meer informatie over deze gegevensverzameling en de bureaus die wij hiervoor inschakelen, kunt u contact met ons opnemen.

Cookies en tracking

Voor Protempo BV is het noodzakelijk te weten welke delen van de website het meest bezocht worden en naar welke van door haar aangeboden producten de meeste belangstelling uitgaat. Ter verkrijging van die gegevens verzamelt Protempo BV informatie onder meer door middel van IP-gegevens en het plaatsen van zogeheten cookies. Dit maakt het Protempo BV mogelijk de website en haar producten beter af te stemmen op uw wensen. De cookies en de gegevens die met deze cookies worden verzameld, zijn opvraagbaar.

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de EU, te weten in.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Protempo maakt wel gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Het belang van Protempo in het gebruik van deze technieken is gelegen in het kunnen toezenden van relevante informatie over ontwikkelingen inzake het productassortiment dat Protempo voert. De geautomatiseerde besluitvorming maakt – in de kern – gebruik van de volgende onderliggende logica: er wordt gekeken naar de specifieke business waarin een klant actief is zodat relevante informatie kan worden toegezonden. De gevolgen voor u bij het gebruik van deze technieken zijn naar verwachting dat u geïnformeerd wordt over ontwikkelingen op voor u relevant terrein.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden voor maximaal tien jaren bewaard.

Links

De website bevat mogelijk links naar websites van andere organisaties en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. De Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door onze partners of door andere partijen.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor op een rijtje.

Inzagerecht

U heeft het recht de door Protempo verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Protempo en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Protempo om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Protempo de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien Protempo de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Protempo verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Voor zover een gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht de toestemming weer in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen of verzoeken

Mocht u vragen of opmerkingen hebben aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, of mocht u een van uw rechten willen uitoefenen, mail ons dan op info@protempo.eu

Diversen

De Privacy Statement kan te allen tijde door Protempo BV aangepast worden. Protempo BV verzoekt u om die reden de Privacy Statement regelmatig te bekijken.

Protempo kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren .


Op De Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.